Bases convocatoria

CONVOCATÒRIA 2023

 

AJUTS PER A ESTUDIS O PROJECTES FORA DE CATALUNYA

 

 

Tipus d’ajuts

 

Per a dur a terme estades fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, preferentment a l’estranger, per a la realització d’estudis de postgrau o treballs de recerca, així com estudis de màster en ensenyaments artístics, música, composició i cant.

 

Cada aspirant haurà de presentar la sol·licitud segons la seva titulació.

 

Poden sol·licitar un ajut

 

 • Se’n podrà beneficiar aquell estudiant que compleixi els següents requisits:

 

Els llicenciats o graduats de la Universitat de Barcelona per les facultats i els estudis que a continuació es detallen:

 

 • Biologia
 • Ciències de la Terra
 • Educació, (només destinats als estudis de Pedagogia)
 • Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, estudis de Farmàcia i Nutrició Dietètica
 • Filologia i Comunicació, per a estudis de Filologia
 • Filosofia
 • Física
 • Geografia i Història
 • Matemàtiques i Informàtica
 • Medicina i Ciències de la Salut, per a estudis de Medicina, Ciències Biomèdiques

(inclou ensenyaments realitzats a la Facultat de Biologia) i Enginyeria Biomèdica

 • Psicologia i
 • Química
 • Els graduats pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona
 • Els graduats superiors pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona L’edat màxima per sol·licitar l’ajut és de 35

Període d’estades

 

El període de començament de les estades podrà estar comprés entre l’1 de setembre de 2023 i el 31 d’agost de 20241.

 

Les estades es podran iniciar abans de la resolució d’atorgament de la convocatòria, que es decidirà en Junta de Patronat que es durà a terme durant el segon semestre de l’any.

 

Per estada s'entén el període que transcorre des de la data d'incorporació efectiva a la universitat o al centre de destinació fins a la data de finalització efectiva d'aquesta incorporació. Només es tindran en compte els dies d'estada al centre desenvolupant l’estudi o projecte per al còmput de l'ajut.

 

 

 

1 Les comissions podran estudiar casos especials.

 

Termini de presentació de sol·licituds Del 17 de juliol al 31 d’octubre de 2023. Compatibilitat

Els ajuts són compatibles amb altres ajuts, beques o feines remunerades. Les persones beneficiàries estan obligades a comunicar a la Fundació altres beques, ajuts i/o subvencions concedides, així com qualsevol alteració produïda en les ja comunicades en la sol·licitud.

 

Import

 

L’import global dels ajuts per a la present convocatòria és de 60.000,00 euros. Els països inclosos per realitzar les estades seran:

 • Països de la UE, Nord Amèrica, Oceania, Àfrica, Sud-Amèrica, Àsia i

 

S’estableixen dues modalitats d’ajuts:

 

 • Modalitat A: per a aquells que no tinguin altres ingressos provinents de beques, ajuts o feina
 • Modalitat B: per a aquells estudiants que en el moment de realitzar l’estada, siguin beneficiàries d’algun tipus de remuneració.

 

Serà la pròpia comissió qui farà el repartiment en funció del pressupost que disposa i seguint els criteris de valoració establerts al punt Adjudicació dels ajuts.

 

Els imports concedits quedaran sotmesos al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

 

Distribució dels ajuts

 

 • 50% Llicenciats o graduats en estudis de Medicina, Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica provinents de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, (000,00 euros).
 • 10% Llicenciats o graduats en estudis de Farmàcia i Nutrició i Dietètica provinents de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB (000,00 euros)
 • 10% Llicenciats o graduats per les facultats de Biologia, Ciències de la Terra, Física, Matemàtiques i Informàtica i Química de la UB (000,00 euros).
 • 10% Llicenciats o graduats per les facultats d’Educació (en estudis de Pedagogia), Filologia, Filosofia, Geografia i Història i Psicologia de la UB (000,00 euros)
 • 10% Graduats pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona (000,00 euros)
 • 10% Graduats superiors pel Conservatori de Música del Liceu de Barcelona (6.000,00 euros)

 

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

 

Les sol·licituds s’hauran de presentar per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases.

 

La sol·licitud l'haurà de presentar la persona interessada per via electrònica per mitjà de l'apartat “Zona usuaris” del web de la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons i seguint les instruccions que s'hi preveuen, donant-se primerament d’alta com a usuari/a.

 

Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits previstos a la present convocatòria o resulta incompleta, la Fundació podrà requerir la documentació que consideri necessària. La manca d’aportació de la documentació requerida en el termini màxim de deu dies hàbils pot comportar la denegació de l’ajut.

 

En qualsevol cas, no s’acceptaran sol·licituds enviades per correu electrònic.

 

- FORMULARI DE SOL·LICITUD (s’omple un cop havent-se donat d’alta com a usuari mitjançant la pàgina web de la Fundació)

 

 • CURRÍCULUM VITAE DE L’ASPIRANT, adjuntant còpies dels certificats que avalin cadascun dels mèrits exposats (beques, idiomes, premis, ).

 

 • EXPEDIENT ACADÈMIC original o bé la fotocòpia compulsada pel centre del qual prové l’aspirant. En aquest document han de figurar-hi detalladament els cursos realitzats i les qualificacions obtingudes amb la mitjana ponderada.

 

 • ACREDITACIÓ del coneixement de la llegua del país on se sol·licita l’estada, o d’un idioma que el faculti per a la realització amb aprofitament dels estudis a

 

 • MEMÒRIA detallada del projecte a desenvolupar, on s’especifiquin la descripció, objectius, material, mètode i hipòtesis de treball, què es preveu fer durant l’estada i temps d’estada, així com l’interès personal per accedir a l’ajut sol·licitat.

 

 • CARTA ORIGINAL D’ACCEPTACIÓ DEL CENTRE DE DESTÍ2.
 • INFORME DEL DIRECTOR3 del projecte motiu de l’ajut, Carta de recomanació o informe de la persona directament responsable que avala la candidatura del sol·licitant amb el projecte que

 

 • FOTOCÒPIA del document nacional d’identitat.

Adjudicació dels ajuts

 

La Junta de Patronat es reserva el dret d’informar-se sobre el rendiment del receptor de l’ajut, amb tots els assessoraments que consideri convenients. La informació rebuda romandrà en secret.

 

LES COMISSIONS D’AVALUACIÓ estan integrades per:

 

 • Medicina i Ciències de la Salut: el degà/na i tres professors de la
 • Farmàcia i Ciències de l’Alimentació: el degà/na i tres professors de la
 • Ciències: els degans/es de les cinc facultats.
 • Lletres: els degans/es de les cinc facultats.
 • Conservatori Municipal de Música de Barcelona: el director/a i tres professors del
 • Conservatori Superior de Música del Liceu: el director/a i tres professors del

 

 

 

 
   

 

2/3 Els documents han de dur la capçalera oficial del centre, i han d’estar en català, castellà o anglès. En els casos d’altres llengües es requerirà una traducció jurada del document.

 

Les comissions podran proposar la revisió de l’expedient per part d’una altra comissió, en aquells candidats que puguin ser susceptibles a pertànyer a un àrea diferent, pel tipus de projecte que es presenta a la candidatura.

 

Les sol·licituds rebudes seran seleccionades segons la disponibilitat pressupostària i segons els següents  criteris de valoració.:

 

 1. Criteris acadèmics: nota mitjana de l’expedient acadèmic de la llicenciatura o el
 2. Trajectòria al centre: la qualitat continuada en la trajectòria i en el treball al centre o departament i el compromís en el compliment dels reptes del centre i/o departament.
 3. Projecte a desenvolupar: caràcter estratègic per al centre i/o departament d’on prové, del projecte motiu per al qual es demana l’ajut.
 4. Altres mèrits curriculars.
 5. Centre escollit: qualitat i prestigi del centre on es vol desenvolupar el

 

L’adjudicació serà comunicada per la secretaria de la Fundació a les persones interessades per escrit, on se’ls notificarà si han obtingut o no l’ajut, així com es farà públic al web de la Fundació al seu apartat ”els nostres ajuts”.

En cas de no adjudicació, l’aspirant podrà exercir el seu dret de supressió de la documentació aportada pels mitjans telemàtics en el termini d’un mes a comptar des de la resolució informada.

 

Pagament

 

El pagament s’efectuarà directament a les persones beneficiàries, un cop resolta la convocatòria i acceptat l’ajut. El primer pagament, com a mínim del 25% de l’import total concedit, quedarà condicionat a la presentació de l’acreditació d’incorporació efectiva al centre de fora de Catalunya degudament signat i segellat. La resta de l’import atorgat es lliurarà com a màxim en tres pagaments distribuïts fins la fi de l’estada.

 

La Fundació podrà requerir la documentació que consideri necessària per a la justificació del seguiment amb profit del projecte desenvolupat i de la continuïtat de l’estada.

 

Abans de rebre el darrer pagament i, a l’acabament de l’estada, el beneficiari de l’ajut haurà de remetre a la Fundació, en un termini màxim d’un mes, certificat signat pel seu responsable o tutor amb una valoració del projecte o estudis realitzats, juntament amb una memòria detallada i els resultats acadèmics, en cas que els hi hagués, del projecte o estudis duts a terme, tot degudament acreditat pel centre corresponent i sense format preestablert.

 

La justificació d’un període de recerca inferior a l’atorgat podrà implicar la revocació de la part proporcional del període no realitzat, sempre que s’hagi complert amb la finalitat que fonamenta la concessió de l’ajut. En cas contrari, es procedirà a la revocació total de l’ajut concedit.

 

Conveni d’adjudicació dels ajuts

 

La Fundació subscriurà amb el futur receptor de l’ajut un conveni d’adjudicació amb les clàusules que ambdós hauran de complir durant el termini establert.

 

Renúncies i substitucions

 

En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d’acceptació i la resta de documentació en les condicions i el termini previstos en aquesta convocatòria,

 

l’òrgan de resolució de la convocatòria o el patronat de la Fundació podrà adjudicar l’ajut a candidatures de la llista de reserva.

 

Canvis i incidències

 

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, les respectives comissions d’avaluació podrà resoldre les incidències i autoritzar, a petició de la persona beneficiària, alguna variació en el pla de treball i/o en el projecte proposat o en el període de gaudi de l’ajut, segons el cas, així com resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria.

 

Propietat intel·lectual

 

La propietat intel·lectual, tant del projecte com dels resultats assolits, pertany a l’autor, que haurà de fer constar l’ajut de la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons en tots els documents, publicacions o difusions que efectuï del projecte o dels resultats assolits i haurà de lliurar gratuïtament a la Fundació un exemplar de qualsevol publicació o difusió dels mateixos que es produeixi.

 

Dades de caràcter personal

 

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d'un fitxer propietat de la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons amb la finalitat de gestionar la convocatòria corresponent i poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb els candidats.

 

Dins dels límits que es preveuen en la normativa de protecció de dades, els/les candidats/tes participants, podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, i limitació del tractament de les seves dades, adreçant-se per escrit al registre de la Fundació (Av. Vallvidrera, 25 08017 Barcelona) o a l'adreça electrònica Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., així com exercir el seu dret de presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, entre elles l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). Caldrà adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb signatura e


Imprimir   Correo electrónico